Delavnice

  • Delavnice:
Ime delavnice: »POMEN VARSTVA OKOLJA ZA IZGRADNJO MIRU«
Področje: okoljska varnost, okoljski spori in reševanje slednjih
Namen/cilj delavnice:  Namen delavnice je, preko pogovora o okoljskih sporih, učencem predstaviti koncept in pomen varstva okolja v povezavi z zagotavljanjem globalnega miru ter jih, s pomočjo reševanja nalog, skušati čim boljše seznaniti z možnosti in načini delovanja posameznika, s katerimi lahko tudi sami pripomorejo k večji kakovosti okoljske varnosti.
Opis: Skozi delavnico se učencem predstavita koncepta narave in okolja. Interaktivno se predstavi varovanje okolja v različnih okoljskih sferah (voda, zemlja in ozračje) in pa žrtve onesnaževanja ter glavni onesnaževalci. Prvi del zaključimo s pomenom varstva okolja in kratko navezavo na določene človekove pravice, ki so v neposredni povezavi s slednjim. V drugem delu iz človekovih pravic preidemo na delovanje Organizacije združenih narodov na dotičnem področju. Nadaljujemo z omembo Milenijskih razvojnih ciljev, predvsem pa seveda izpostavimo cilj, ki naslavlja zagotavljanje trajnostnega razvoja okolja. Delavnica se zaključi s prehodom na konkretne okoljske spore in njihovo razreševanje, ki pa poteka preko že poprej razdelane teme – Organizacije združenih narodov.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Trajanje: 2 šolski uri (90 min)
Ime delavnice: »DELAVNICA O IDENTITETAH: MED DEDIŠČINO IN STEREOTIPI«
Področje: teorije identitet, nesnovna dediščina ter problematika stereotipov
Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o izgradnji identitet in pomenu, ki ga te imajo za vsakega posameznika. Otroci se na delavnici naučijo razumeti svoja ozadja ter spoštovati kulturne idr. posebnosti svojih sovrstnikov.
Opis: Na delavnici se učenci ter dijaki pobliže spoznajo s koncepti identitet in prek kritičnega razmišljanja in aktivnega dialoga spoznavajo pomen, ki ga identiteta igra pri vsakem posamezniku. Učenci spoznajo, da so družbe heterogene in je zato potrebno spoštovati vsakega posameznika ne glede na razlike ter vsakemu omogočiti enake možnosti razvoja in kultiviranja svojih posebnosti. Poleg diskusije je v delavnici predvidena igra vlog, kjer so učenci postavljeni v različne situacije stika z različnimi identitetami, ki jih morajo rešiti. V drugem delu sta učencem predstavljena dodatna dva pojma: nesnovna dediščina ter problematika stereotipov. Mladi tako spoznajo pomen kultiviranja dediščine in problem stereotipiziranja, ki pri mladih takšna kultiviranja zaustavlja zaradi družbenega pritiska.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ
Trajanje: 2 šolski uri (90 min)
Ime delavnice: »DELAVNICA O ENAKOPRAVNOSTI SPOLOV«
Področje: enakopravnost spolov, emancipacija žensk
Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o emancipaciji žensk za enake pravice in pa pomenu enakopravnosti spolov.
Opis: Na delavnici se učenci preko interaktivnih dejavnosti podrobneje seznanijo s pomenom enakopravnosti med spoloma. Tekom delavnice se bodo spoznali z zgodovino boja za ženske pravice. Preko debate in skupinskega dela bodo iskali odgovore na vprašanja povezana s spolno diskriminacijo in njeno pogostostjo ter nezavedno prakso v vsakdanjem življenju. Skupaj bomo razjasnili pojem feminizem in osvetlili njegov pomen v mednarodni skupnosti. Učencem bomo poskusili diskriminacijo prikazati tudi skozi empirijo, kar jih bo nadaljnje spodbudilo k iskanju inovativnih odgovorov na vprašanja lastne samoiniciativnosti pri odpravi vsakovrstne diskriminacije.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ
Trajanje: 1-2 šolski uri (45 min – 90 min)
Ime delavnice: »DELAVNICA O MEDKULTURNEM DIALOGU«
Področje: človekove pravice, medkulturni dialog
Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o človekovih pravicah in pomenu medkulturnega dialoga.
Opis: Na delavnici se učenci in dijaki preko interaktivnih dejavnosti podrobneje seznanijo s pomenom medkulturnega dialoga. Tekom delavnice bodo preko debate, dela v skupinah in različnih iger iskali odgovore na vprašanja, kot so: Kaj je kultura? Zakaj sta medkulturna raznolikost in medkulturni dialog dobra? Zakaj prihaja do medkulturnega nerazumevanja? Kako rešujemo konflikte?
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Trajanje: 1-2 šolski uri (45 min – 90 min)
Ime delavnice: »DELAVNICA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH«
Področje: človekove pravice
Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o človekovih pravicah in pomenu uresničevanja le-teh.
Opis: Na delavnici se udeleženci spoznajo s temeljnimi dokumenti in koncepti na področju človekovih pravic. Svoje znanje pridobijo s kratkim teoretičnim uvodom, nadaljnjim skupinskim delom, pogovorom in kratkimi igrami na temo človekovih pravic. S pomočjo debate in socialnih iger se jih spodbudi k razmišljanju o uresničevanju človekovih pravic v Sloveniji in po svetu ter kako lahko posameznik pripomore k zagotavljanju človekovih pravic.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Trajanje: 1-2 šolski uri (45 min – 90 min)
Ime delavnice: »DELAVNICA O MIROVNIH OPERACIJAH«
Področje: človekove pravice, vzdrževanje miru in varnosti, mirovne operacije
Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o vlogi OZN pri vzdrževanju miru in varnosti po svetu, pomenu človekovih pravic in o mirovnih operacijah.
Opis: Na delavnici se udeleženci spoznajo s koncepti na področju človekovih pravic in vlogi OZN pri vzdrževanju svetovnega miru in varnosti, podrobneje pa spoznajo koncept mirovnih operacij. Svoje znanje pridobijo s kratkim teoretičnim uvodom, nadaljnjim skupinskim delom, pogovorom in skozi debato. S pomočjo debate in socialnih iger se jih spodbudi k razmišljanju o pomenu miru po svetu.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Trajanje: 2 šolski uri (90 min)
Ime delavnice: »PODAJMO SI ROKE«
Področje: 1. cilj trajnostnega razvoja – odprava revščine
Namen/cilj delavnice: Namen naših delavnic je preko pogovora o revščini pri otrocih in mladostnikih razvijati čut za sočloveka ter jih spodbuditi k ukrepanju.
Opis: Skozi delavnico se učencem predstavi Organizacijo združenih narodov (OZN) in njena pomembnejša področja delovanja s posebnim poudarkom na ciljih trajnostnega razvoja ter delovanje Društva za ZN za Slovenijo. Poudarek je na boju proti revščini; za lažjo predstavo se jim razloži nekaj pojmov, npr. kaj pomeni revščina in kaj skrajna revščina, koliko ljudi živi v revščini, na katerih koncih sveta je je največ, zakaj prihaja do nje, kako se lahko proti njej borimo kot posamezniki in kot družbena skupina ter zakaj je pomembno, da jo odpravljamo. Ob koncu podamo zavezo, s katero opredelimo dejavnosti, ki jih bomo izvedli za boj proti revščini.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Trajanje: 1-2 šolski uri (45 min – 90 min)
Ime delavnice: »VSTANI in UKREPAJ«
Področje: cilji trajnostnega razvoja
Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o pomenu ciljev trajnostnega razvoja ter o problematiki, ki jo ti cilji pokrivajo. Cilji poskušajo na ustrezen način opredeliti trajnostni razvoj, ki temelji na skupni predstavi človeštva, kako reševati skupne globalne izzive.
Opis: Skozi delavnico se učenci spoznajo s cilji trajnostnega razvoja. Na kratko se predstavi posamezen razvojni cilj in pomen njihove uresničitve za dobrobit človeštva. V okviru delavnice obravnavamo aktualne probleme, s katerimi se srečuje tako Slovenija kot tudi preostali svet. V sodelovanju z učiteljicami/učitelji poskušamo najti rešitve, kako bi pridobljeno znanje prenesli v vsakdanje življenje.
Ciljna skupina: OŠ in SŠ
Trajanje: 1-2 šolski uri (45 min – 90 min)
  • Spletno izobraževanje:
Spletna stran: »SKUPAJ MOČNEJŠI«
Področje: Organizacija združenih narodov, človekove pravice
Namen/cilj spletne strani: Predstaviti namen ustanovitve OZN, cilje, strukturo in področja delovanja OZN ter delovanje Slovenije v organizaciji na interaktiven način.
Opis: V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS ter Informacijsko službo ZN na Dunaju je bila leta 2013 pripravljena spletna verzija priročnika »Skupaj močnejši«, ki predstavlja namen ustanovitve OZN, cilje, strukturo in področja delovanja OZN ter delovanje Slovenije v organizaciji na interaktiven način.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Spletna stran: http://www.skupaj-mocnejsi.si/
Ime delavnice: »DELAVNICA O MEDNARODNEM LETU SODELOVANJA NA PODROČJU VODA«
Področje: trajnostni razvoj, trajnostno upravljanje z vodnimi viri, človekove pravice
Namen/cilj delavnice: Namen e-delavnice je slovenske osnovnošolce in srednješolce seznaniti s sistemom OZN, UNESCO ter konceptom upravljanja z vodami in delovanjem UNESCO na tem področju, hkrati pa jih ozavestiti o pomenu sodelovanja na področju voda.
Opis: V sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO je bila leta 2013 pripravljena interaktivna spletna delavnica, ki najprej predstavi OZN, nato UNESCO in njena področja delovanja, v nadaljevanju pa delovanje UNESCO na področju upravljanja z vodami in pomen sodelovanja na področju voda.
Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ
Spletna stran: http://www.unaslovenia.org/moodle/
  • Publikacije:

Publikacija »Mladi in Združeni narodi«

Ob priložnosti mednarodnega dne mladih je Društvo za Združene narode za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) avgusta 2014 izdalo publikacijo »Mladi in Združeni narodi«. Publikacija zajema pregled aktivnosti OZN na področju mladih ter možnosti za vključitev v aktivnosti z agende OZN – instituta mladinskega delegata pri OZN in UNESCO glasnika, pa tudi rezultate raziskave, v kateri je Društvo za ZN preverjalo stališča slovenskih mladih o OZN.

Publikacija je koristen in kreativen učni pripomoček, ki bo v dobi učenja za globalno državljanstvo in trajnostni razvoj vse bolj pomemben.

Pomembnost naslavljanja mladinskih vprašanj je prepoznala tudi OZN; mladi so ena izmed prioritet generalnega sekretarja OZN in organizacija si preko različnih instrumentov prizadeva vzpostaviti dialog z mladimi. Publikacija je rezultat prizadevanj društva, da mladim približa OZN. Cilj publikacije »Mladi in Združeni narodi« je mladim ponuditi informacije o OZN in jih spodbuditi k vključitvi v njeno delovanje.

Najdete jo tukaj: Publikacija-mladi_in_OZN

Ostale publikacije:

  • Milenijski razvojni cilji – na poti uresničevanja (2009, 1. izdaja);
  • E-knjiga Zgodovina Društva za ZN za Slovenijo (2011) (dostopna tukaj);
  • Milenijski razvojni cilji – na poti uresničevanja (2011, 2. izdaja) (dostopna tukaj);
  • Milenijske otroške zgodbe (2012) (dostopna tukaj);
  • Vidik človekovih pravic glede naravne in kulturne dediščine: vloga UNESCO (2012) (dostopna tukaj).
  • Več prostora za vode: publikacija ob mednarodnem letu sodelovanja na področju voda (2013) (dostopna tukaj).
  • Poročilo o raziskavi “Mladi in Združeni narodi” (2014) (dostopno tukaj).

Za več informacij o delavnicah in njihovem izvajanju pišite na koordinator@unesco-mladi.si!