Projekt PRYDE: promocija dediščine z »generacijo y«

PRYDE je trajnostni projekt, s katerim želijo mladi študentje skozi digitalni način, ki jim je najbližji, mlajšim generacijam približati spoštovanje in zanimanje za lokalne tradicije in obrti, kulturno in nesnovno dediščino in naravne lepote. Če želimo dolgoročno oplemenititi odnos do dediščine, je takšna naložba v mlade prava pot. To nam bo uspelo tako, da vse šole vpletemo v vsakoletni nacionalni natečaj predstavitve lokalne dediščine, kjer bodo najbolj zanimive in privlačne bile vključene v mobilno aplikacijo PRYDE, v kraju najboljše predstavitve s čim širšo vpletenostjo ljudi vanjo pa bomo organizirali Festival dediščine! PRYDE je torej projekt mladih za mlade, a bistveni prenos znanj in informacij bo omogočen zgolj s sodelovanjem s starejšimi iz lokalne skupnosti vseh vpletenih. Naš dodatni cilj pa je prek aplikacije spodbuditi turizem in lokalno gospodarstvo ter večjo zaposljivost mladih študentov, ki bodo vključeni v izpeljavo specifičnih področij projekta.