Organizacija UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural organisation) je specializirana organizacija Združenih Narodov za izobraževanje znanost in kulturo z sedežem v Parizu, ki je bila ustanovljena leta 1945. Organizacija je najbolj poznana predvsem po seznamu svetovne dediščine, na katerem se je letos znašlo že 936 spomenikov oziroma spomeniških območij. Poleg promoviranja naravne in kulturne dediščine, pa je Unesco aktiven še na veliko drugih področij, sponzor je namreč številnim projektom, od tehničnega izobraževanja do promoviranja kulturne raznolikosti in varovanja človekovih pravic. Unescova misija je namreč prispevati k izgradnji miru, odpravi revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu prav s pomočjo izobraževanja, znanosti in kulture.

Slovenija je k Unescu pristopila leta 1992, poslanstvo te organizacije pa pri nas izpolnjuje Slovenska nacionalna komisija, ki jo je ustanovila Vlada in katere Urad deluje znotraj Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo.

UNESCO in mladi

Moto Unesca je delovati z mladimi in za mlade (»Acting with and for youth«), katere po definiciji Združenih narodov predstavljajo osebe med 15. in 24. letom starosti. Mladi so od nekdaj velikega pomena v Unescovih programih, slednji se že od ustanovitve naprej ukvarja z oblikovanjem in razvijanjem programov, specifičnih za mlade. S tem tudi predstavlja prvo agencijo v okviru sistema Združenih narodov, ki je aktivno delovala na tem področju. Cilj sodelovanja je omogočiti mladim samostojno življenje, jih poslušati, se odzvati na njihove ideje in pričakovanja ter pri njih gojiti uporabne in dolgotrajne veščine. Unesco se zaveda, da so mladi heterogena skupina ljudi, ki se neprestano razvija, in da je izkušnja »biti mlad« precej variira med kulturami in državami. Zato Unesco podpira predvsem:

 • Sodelovanje mladih v Unescu in njegovih raznoraznih mrežah in partnerskih organizacijah, da bi se lažje odprle možnosti vsem in da bi lažje prišlo do komunikacije in dialoga med različnimi akterji.
 • Partnerstvo med Unescom in mrežami mladih ter njihovimi organizacijami, vzpodbujati in vključiti njihove poglede ter prioritete in sodelovati z mladimi pri pripravljanju projektov in programov na področjih, ki so v pristojnosti Organizacije.
 • Upoštevanje problemov in skrbi mladih pri oblikovanju politik držav članic na področju izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij in tako ustvariti prostor in priložnosti za osamosvajanje mladih ter za priznanje, večjo vidnost in kredibilnost njihovemu sodelovanju.

V prizadevanju za ohranjanje in za grajenje novih partnerstev z mladimi po celem svetu, je Unesco aktiven predvsem na naslednje načine:

 • tesno sodeluje z ostalimi agencijami v okviru Združenih narodov in raznoraznimi mednarodnimi, regionalnimi in lokalnimi mladinskimi organizacijami;
 • pred vsako Unescovo generalno konferenco organizira mladinski forum, ki omogoča mladim delegatom iz celega sveta, da izmenjajo stališča, delijo izkušnje, predvsem pa da zaznajo skupna odprta vprašanja in probleme, ki jih potem tudi s skupnimi močmi skušajo rešiti;
 • z namenom pomagati državam članicam pri oblikovanju in sprejemanju enotnih nacionalnih politik in programov za mlade, je Unesco pripravil smernice glede oblikovanja teh politik, njihove implementacije, nadzora in ocenjevanja;
 • kot odgovor na »klic na pomoč« s strani nekaterih držav centralne Amerike je Unesco vzpostavil program »Youth development and violence prevention programme«, s katerim se želi s pomočjo preventivnih ukrepov boriti proti nasilju povezanim z mladimi in tolpami v tem delu sveta;
 • angažira se z raziskovalnim delom na področju mladih invalidnih oseb, saj je to področje še zelo slabo raziskano in je tako kakršnokoli oblikovanje politik nemogoče; pri tem tesno sodeluje z Mednarodnim paraolimpijskim komitejem.

Direktna povezava na spletno mesto Unesco in mladi:

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/about-youth/

Unescova strategija

Danes mladi predstavljajo 18 odstotkov svetovne populacije, drugače povedano je danes na svetu okoli 1,2 bilijona mladih. Statistike napovedujejo, da se bo to število povečalo še za 72 milijonov do leta 2025. Kljub dejstvu da je trenutna populacija mladih najštevilčnejša v zgodovini, je relativno gledano mladih vedno manj, saj število starejših narašča hitreje.

»Biti mlad« tako dandanes pomeni nekaj drugega, kot je to pomenilo desetletja nazaj. Poleg tega je življenje mladih precej različno od regije do regije, saj nanje vpliva veliko dejavnikov, kot so npr. okolje, v katerem odraščajo (mesto ali podeželje), izpostavljenost raznoraznim tveganjem in s tem povezanim stigmam, ekonomski položaj. Prav mladi naj bi bili najbolj izpostavljeni negotovostim, ki so posledica ekonomske in kulturne globalizacije, kar se pozna tudi na prehodu v svet odraslih, ki je za mlade trenutno precej negotov in večji izziv kot kdajkoli prej.
Ne glede na to pa se Unesco zaveda, da so mladi ključni akterji na vseh področjih razvoja in da so njihova energija, motivacija in vizije bistveni elementi pozitivnih sprememb v naši družbi. Že pred leti smo prišli do spoznanja, da morajo biti mladi postavljeni v center načrtovanja razvoja, vendar je na tem področju potrebnega še veliko truda, če želimo, da se mladi ne le »upoštevajo«, temveč da imajo tudi možnost sodelovati v procesu odločanja kot enakovredni partnerji. Ključnega pomena je zato tudi komunikacija z mladimi, ki mora zadevati njihove potrebe in biti prilagojena njihovim načinom interakcije. Dejstvo je namreč, da danes biti izobražen pomeni tudi sposobnost hitro se prilagoditi konstantnemu razvoju znanosti in tehnologije. Unesco tako želi vzpodbuditi in omogočiti mladim napredno vključevanje v svet odraslih, in sicer s pomočjo na področju oblikovanju programov in politik, njihovem nadzorovanju ter pri zagovarjanju njihovih stališč.

Eden glavnih in uspešnih načinov, kako čim bolj učinkovito vključiti mlade v nadaljnji razvoj in delo Organizacije, je institucionalizacija t.i. foruma za mlade (»Youth forum«). Organizira se že od leta 1999, sedaj pa je tudi integralni del Unescove generalne konference in se tako izvede vsaki dve leti. S pomočjo tega foruma se želi predvsem:

 • promovirati raziskave in razvoj indikatorjev, ki zadevajo spreminjajoče se vzorce mladih na prehodu v svet odraslih;
 • ugotoviti in promovirati dobre prakse na področju partnerstev med mladimi in odraslimi;
 • razvijati orodja za večanje kapacitet nacionalnih vlad in drugih interesnih skupin, da bi lažje oblikovali in dali večjo veljavo politikam in programom, ki zadevajo mlade;
 • promovirati vključevanje pričakovanj mladih v razprave o osnovnih človekovih vrednotah, o etiki v znanosti in tehnologiji ter o promoviranju tolerantne družbe.

Direktna povezava do Unescove strategije glede mladih:

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/strategy/

Poleg splošne strategije ima Unesco tudi posebno strategijo glede afriške mladine (Unesco SHS strategy on African Youth:2009-2013), katere cilj je ustvariti afriški mladini okolje, v katerem se bo lahko razvijala in kasneje tako lažje vključila v družbo.

Direktna povezava do strategije: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187571e.pdf