UNESCO glasniki

UNESCO GLASNIKI v letu 2015 so:

središče Ptuj: Tadeja Vaupotič in Žan Malek Petrovič (Gimnazija Ptuj)
središče Maribor: Urška Pliberšek (Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor), Jessica Strelec (Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor)
središče Mojstrana: Maša Pikon (Ekonomska šola in srednja šola Radovljica), Katja Konc (OŠ Stražišče), Maruša Žlebir, Klara Sara Podgrajšek, Jan Krajnik (OŠ Davorina Jenka)
središče Nova Gorica: Jaka Gruden (Gimnazija Nova Gorica)
središče Slovenj Gradec: Luka Kropivnik (Gimnazija Ravne na Koroškem)
središče Kapela: Ula Litrop (OŠ Turnišče), Leon Deutsch (Biotehniška fakulteta v Ljubljani)
središče Celje: Klara Drofenik (OŠ Frana Kranjca Celje), Tjaša Dolinšek (OŠ Griže), Nik Leban (OŠ Frana Kranjca), Barbara Užmah (OŠ Griže)
središče Pišece: Simon Roguljič (Ekonomska in trgovska šola Brežice), Špela Osojnik, Anja Osojnik (Gimnazija Brežice)
središče Ljubljana: Rebeka Dobravec (OŠ Ledina, Ljubljana), Domen Pinter (OŠ Ledina, Ljubljana), Klemen Šorak (Gimnazija Ledina)

UNESCO glasniki so posamezniki, ki širijo glas o Unescu po državi. To so mladi, stari do 23 let. So aktivni pri nalogah in projektih, raziskovalnih nalogah, različnih programih in taborih ASP mreže in Unesca ter širijo cilje preko različnih medijev.

Lokalna predavanja

Z namenom ohranjanja in širjenja Unescovih ciljev in programov po celotni državi bodo UNESCO glasniki v vsakem od 10 slovenskih središč UNESCO pridruženih šol vsaj enkrat letno predavali o Unescu in ključnih tematikah tistega leta. To je tudi eden od pogojev za ohranitev naziva UNESCO glasnik.

Naziv UNESCO glasnik

Vsako leto lahko najaktivnejši mladi pridobijo naziv UNESCO glasnik. Naziv je namenjen vzpodbujanju mladih, da aktivno sodelujejo v UNESCO programih in aktivnostih ter sami tudi širijo glas o Unescu med svojimi vrstniki. Naziv UNESCO glasnik se podeljuje vsako leto na UNESCO dogodku. Vsako UNESCO središče posreduje do tri predloge za glasnika, posebna komisija pa izbere 10 UNESCO glasnikov. Slovenska nacionalna komisija za UNESCO bo nazive UNESCO glasnik vsako leto podelila na UNESCO dogodku (meseca novembra).

V prilogi so pojasnjeni kriteriji za izbor UNESCO glasnikov, ki poteka vso leto, obnavlja pa se na dve leti.

NAZIV – UNESCO GLASNIK

KRITERIJI

 1. Najaktivnejši mladi v starosti do 23 let lahko pridobijo naziv UNESCO GLASNIK.
 2. Pogoj za pridobitev naziva je izpolnitev nalog iz vsaj treh spodaj navedenih kriterijev.
 3. Predloge za pridobitev naziva zbira UNESCO mladinska platforma (skozi celo leto, do konca oktobra). UNESCO GLASNIKE nominirajo UNESCO središča, največ tri letno. Posebna komisija izbere enega UNESCO GLASNIKA na središče. UNESCO GLASNIKE razglasi Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. Razglasitve so javne.
 4. Vsaki dve leti se preverja, če GLASNIK še izpolnjuje pogoje za pridobljeni naziv. GLASNIK pisno poroča o nalogah, ki jih je v času dveh let opravil. Te naloge so: obvezna vključitev v organizirane aktivnosti AS mreže – v ASP pridružene šole; izvesti mora vsaj naloge iz točke 5 in 6 navedenih kriterijev. Za vse tri obveze izda pisno potrdilo ASP koordinator šole. UNESCO GLASNIKI se delijo na aktualne in pretekle.
 5. Najaktivnejši GLASNIKI (večkrat potrjeni naziv) bodo lahko prednostno sodelovali pri projektih in aktivnostih, ki jih organizirata SNKU in / ali Društvo za Združene narode za Slovenijo.

 

Kriteriji za pridobitev naziva.
Naziv lahko pridobijo kandidati, ki so izpolnili naslednje kriterije:

1. Naloge UNESCO GLASNIKA mora kandidat izvajati 4 oz. 2 leti in sicer:

A – kandidati iz ASPnet osnovnih šol 4 leta
B – kandidati iz ASPnet srednjih šol, ki so bili pred tem v ASPnet osnovnih šolah 4 leta
C – kandidati ASPnet srednjih šol, ki pred tem niso bili v ASPnet osnovnih šolah 2 leti

Potrdila od A do C izdajo ustrezne šole.

2. V UNESCO šolah je bil v nalogah ter projektih ASP mreže med najaktivnejšimi (vodilne vloge) – potrdilo izda ASP koordinator na šoli ….. 2 točki

3. Izvedel je najmanj eno raziskovalno nalogo na tematiko UNESCO vsebin – potrdilo izda ASP koordinator na šoli; ali točno citiranje objavljene naloge; ali javna predstavitev naloge na državnem/mednarodnem taboru potrdilo izda organizator. Za vsako dokazano nalogo po ….. 2 točki

4. Je aktivno sodeloval na nacionalnih ali mednarodnih taborih ASP mreže – potrdila izdajo organizatorji. Za vsak tabor po ….. 2 točki

5. Je izvedel najmanj 30 ur prostovoljnega dela letno – potrdilo izda ASPnet koordinator na šoli. Vsebina nalog mora biti povezana s cilji in nalogami ASPnet. Sem uvrščamo tudi pomoč starejših učencev/dijakov/študentov mlajšim, pomoč ASPnet kontaktnim učiteljem na šolah, pomoč nacionalnemu ASPnet koordinatorju. Za vsakih 30 ur ….. 10 točk

6. Promoviral je ASPnet cilje in naloge z javnimi nastopi:

 • za radio, TV, prispevki za časopise; za vsak prispevek po ….. 1 točko
 • udeleževal se je javnih kvizov s področja uporabe znanja ASPnet UNESCO
  • za vsak nastop po ….. 1 točko
  • za doseženo 1. mesto pa ….. 10 točk

Za obnovitev statusa (po izteku dveh let) mora GLASNIK izpeljati predstavitveno predavanje na področju Unescovih vsebin v eni od slovenskih regij in zbrati vsaj 10 točk. Če po poteku dveh let GLASNIK ne obnovi statusa, pomeni, da mu za naprej presahnejo pravice iz tega naziva. Za vedno pa ostane vpisan v seznam UNESCO GLASNIKOV.

UNESCO GLASNIK obdrži naziv tudi v času študija, če ostane aktiven v UNESCO ASP mreži in zadosti kriterijem, ki so navedeni v točki 8 med nalogami UNESCO GLASNIKOV.

Naloge in aktivnosti UNESCO glasnikov

Vsak glasnik mora za ohranitev svojega statusa izpolniti določene naloge. Biti mora aktiven na področju dejavnosti Unesca ter širiti glas o Unescu.

Glasnik mora izpolnjevati naslednje zahteve:

 1. Glasnik je na voljo za intervjuje.
 2. Glasnik mora pripraviti vsaj eno predstavitev na leto v šoli ali lokalni skupnosti.
 3. Vsako leto se mora udeležiti najmanj enega UNESCO dogodka ali aktivnosti v Sloveniji.
 4. Mora biti aktiven pri širjenju informacij o Unescovih vsebinah.
 5. Poskrbeti mora vsaj za tri objave v enem mesecu na facebook strani.
 6. Ohranjanje statusa glasnika je definirano tudi v kriterijih, ki jih mora upoštevati.
 7. Po končani srednji šoli UNESCO glasnik prevzame mentorstvo mlajšim glasnikom.
 8. Naloga UNESCO glasnikov je, da tudi po končani srednji šoli ohranjajo svoj status glasnikov in širijo glas o Unescu, zato morajo na fakulteti, ki jo obiskujejo enkrat letno pripraviti besedilo na temo Unesca in ga objaviti v ustreznih glasilih, na spletni strani fakultete ali v drugi publikaciji. Prav tako lahko UNESCO glasnik o UNESCO vsebinah pripravi predavanje ali predstavitev.